Konkurs

Warszawa, 30.06.2017r.

 

KONKURS


Poszukujemy asystenta badawczego na 2 miesiące w projekcie UMO-2014/13/B/HS6/04077 pt. „Dynamika i geneza kolektywnej agresji w ujęciu wielowymiarowym - próba integracji” (zapytanie ofertowe nr: WPs-22/2017/KS)


Opis stanowiska:


W ramach projektu realizowane będą badania archiwalne, sondażowe i eksperymentalne dotyczące przyczyn i dynamiki przemocy zbiorowej. Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy samodzielności w projektowaniu i przeprowadzaniu badań, inwencji w analizie danych zastanych

(istniejące dane sondażowe, analiza danych historycznych), zainteresowania tematyką. Od kandydatów oczekujemy również otwartości na nowe metody badawcze oraz chęci nauki nowych metod badawczych i analizy danych.

Jednocześnie w ramach zadań przewidziane są prace organizacyjne oraz drobne prace pomocniczo-techniczne (pomoc w tworzeniu baz danych, realizacji badań). Propozycję kierujemy do doktorantów głównie z obszarów psychologii społecznej. Wymagana jest umiejętność pracy w środowisku SPSS/AMOS, znajomość analizy regresji, analizy wariancji. 


Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa o dzieło).


Wymiar zatrudnienia: dostosowany do potrzeb badawczych w danym miesiącu, jednak nie przekraczający wymiaru 80% pełnego etatu. Praca przede wszystkim od poniedziałku do piątku, w różnych miejscach (Warszawa i okolice), część badań będzie realizowanych w weekendy.


W trakcie realizacji projektu doktorant otrzymywać będzie

wynagrodzenie w wysokości 1253 PLN miesięcznie oraz będzie współautorem prac

powstałych w ramach projektu.Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

a)posiadają tytuł zawodowy magistra psychologii 

b)posiadają status doktoranta na wyższej uczelni w Polsce

c)mają doświadczenie w prowadzeniu badań metodami neuroobrazowania (np. EEG lub fMRI)

d)posiada wcześniejsze doświadczenie w pracy w grantach naukowych

e)posiada doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką przemocy

f)mają doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu psychologii stosunków międzygrupowych

g)biegle posługują się językiem angielskim w mowie i w piśmieDodatkowym atutem będzie spełnienie poniższych warunków:

a)obecnie są doktorantami na Wydziale Psychologii,

b)tematyka ich planowanej pracy doktorskiej jest powiązana z tematem projektu badawczego

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – od  13.07.2017 r. – 12.09.2017 r.

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:

1)  CV z wyszczególnieniem dorobku naukowego, doświadczenia badawczego,  doświadczenia organizacyjnego i prac wykonywanych przy realizacji grantów naukowych.

 

Oferty można wysyłać pocztą elektroniczną na adres: mikk@psych.uw.edu.pl

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 07.07.2017. do godziny 16.00.

 
 

   Warszawa, 29.06.2017 roku

 

 

Zapytanie ofertowe

na  zatrudnienie na doktoranta- asystenta badawczego w projekcie UMO-2014/13/B/HS6/04077 pt. „Dynamika i geneza kolektywnej agresji w ujęciu wielowymiarowym - próba integracji

WPs-22/2017/KS

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 14 000 euro

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY

 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

REGON 24000001258

NIP: 525-001-12-66

fax (22) 635-79-91

www.psych.uw.edu.pl

e-mail: sekog@psych.uw.edu.pl

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:

Mikołaj Winiewski

Telefon: (22) 55 49 826

e-mail : mikolaj.winiewski@psych.uw.edu.pl

 

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie obejmuje wykonanie zadań asystenta badawczego wykonawcy  w projekcie badawczym UMO-2014/13/B/HS6/04077 pt. Dynamika i geneza kolektywnej agresji w ujęciu wielowymiarowym - próba integracji.

 

Opis stanowiska:

W ramach projektu realizowane będą badania archiwalne, sondażowe i eksperymentalne dotyczące przyczyn i dynamiki przemocy zbiorowej. Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy samodzielności w projektowaniu i przeprowadzaniu badań, inwencji w analizie danych zastanych

(istniejące dane sondażowe, analiza danych historycznych), zainteresowania tematyką. Od kandydatów oczekujemy również otwartości na nowe metody badawcze oraz chęci nauki nowych metod badawczych i analizy danych.

Jednocześnie w ramach zadań przewidziane są prace organizacyjne oraz drobne prace pomocniczo-techniczne (pomoc w tworzeniu baz danych, realizacji badań). Propozycję kierujemy do doktorantów głównie z obszarów psychologii społecznej. Wymagana jest umiejętność pracy w środowisku SPSS/AMOS, znajomość analizy regresji, analizy wariancji.

 

Forma zatrudnienia: umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło).

 

Wymiar zatrudnienia: dostosowany do potrzeb badawczych w danym miesiącu, jednak nie przekraczający wymiaru 80% pełnego etatu. Praca przede wszystkim od poniedziałku do piątku, w różnych miejscach (Warszawa i okolice), część badań będzie realizowanych w weekendy.

 

W trakcie realizacji projektu doktorant otrzymywać będzie

wynagrodzenie w wysokości 1253 PLN miesięcznie oraz będzie współautorem prac

powstałych w ramach projektu.

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

a)                 posiadają tytuł zawodowy magistra psychologii

b)                 posiadają status doktoranta na wyższej uczelni w Polsce

c)                 mają doświadczenie w prowadzeniu badań metodami neuroobrazowania (np. EEG lub fMRI)

d)                 posiada wcześniejsze doświadczenie w pracy w grantach naukowych

e)                 posiada doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką przemocy

f)                  mają doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu psychologii stosunków międzygrupowych

g)                 biegle posługują się językiem angielskim w mowie i w piśmie

 

 

Dodatkowym atutem będzie spełnienie poniższych warunków:

a)                  obecnie są doktorantami na Wydziale Psychologii,

b)                 tematyka ich planowanej pracy doktorskiej jest powiązana z tematem projektu badawczego,

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – od  13.07.2017 r. – 12.09.2017 r.

4.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:

1)  CV z wyszczególnieniem dorobku naukowego, doświadczenia badawczego,  doświadczenia organizacyjnego i prac wykonywanych przy realizacji grantów naukowych.

Oferty można wysyłać pocztą elektroniczną na adres: mikk@psych.uw.edu.pl

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 07.07.2017. do godziny 16.00.

7.         OCENA OFERT

i)        Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w pkt. 4.

ii)      Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

 

Kryterium

 Waga

1

Proponowane badania do realizacji w ramach grantu pt. Dynamika i geneza kolektywnej agresji w ujęciu wielowymiarowym - próba integracji. (ocena na skali 1-3)

 

100

 

RAZEM

100

 

 

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.

Komisja wybierze kandydata, który uzyska największą liczbę punktów.

 

  1. DODATKOWE INFORMACJE

i)        W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostaną podpisane umowy o dzieło i zlecenia (wzór umów do wglądu) .

ii)       Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi oferentami.

iii)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.