Przyczyny i konsekwencje zbiorowego działania na rzecz i przeciwko grupom obcym


Osoby

zaangażowane:

 

Paulina Górska (PI), Anna Stefaniak, Katarzyna Malinowska, Katarzyna Lipowska, Magdalena Ubysz  

 

Lata realizacji

2018-2021

 

Fundator

Narodowe Centrum Nauki (Opus)

 

Opis

Celem projektu jest wskazanie źródeł oraz następstw dwóch rodzajów zbiorowego działania podejmowanego przez członków grup dominujących w odniesieniu do członków grup podporządkowanych, tj. zbiorowego działania na rzecz grupy obcej oraz zbiorowego działania przeciwko grupie obcej. Poprzez zbiorowe działanie na rzecz grupy obcej rozumieć należy wysiłki (np. udział w demonstracji) podejmowane w celu poprawy sytuacji członków grup niskiego statusu (np. Refugees Welcome). Z kolei zbiorowe działanie przeciwko grupie obcej obejmuje zachowania mające na celu utrzymanie grupyniskiego statusu na jej podporządkowanej pozycji bądź pogorszenie tej pozycji (np. Stop Islamisation of Europe). W ramach projektu testowane będą dwa dynamiczne modele zbiorowego działania nakierowanego na grupę obcą (odpowiednio działania na rzecz tej grupy oraz przeciwko niej).

 

Projekt obejmuje dziewięć badań rozmieszczonych w pięciu równoległych liniach badawczych. W skład linii pierwszej wchodzi podłużny sondaż na reprezentatywnej próbie Polaków z trzema pomiarami oddzielonymi dwiema 6-miesięcznymi przerwami. Celem sondażu jest całościowa weryfikacja proponowanych modeli. Pytania zadawane respondentom dotyczyć będą 4 grup obcych – Żydów, muzułmanów, uchodźców i osób homoseksualnych). Linię 2 stanowią dwa badania, w których udział wezmą uczestnicy i obserwatorzy demonstracji na rzecz i przeciwko wybranej grupie obcej. Podczas gdy w badaniu 2.1 grupę odniesienia stanowić będą osoby homoseksualne (uwzględnione demonstracje: Parada Równości oraz Marsz dla Życia i Rodziny), w badaniu 2.2 będą nią uchodźcy (uwzględnione demonstracje: Refugees Welcome oraz Marsz Niepodległości). Oba badania będą składały się z trzech pomiarów oddzielonych dwiema 2-tygodniowmi pomiarami. Linia 3 obejmuje testy eksperymentalne procesów psychologicznych wchodzących w skład obu modeli zbiorowego działania. W ramach tej części projektu planowane są 4 eksperymenty, z których wszystkie zostaną poddane procedurze prerejestracji. Linię 4 stanowić będzie metaanaliza badań nad korelatami nowoczesnych i tradycyjnych uprzedzeń. Celem linii 5 będzie przeprowadzenie metaanalizy badań nad efektami empatii międzygrupowej. Sprawdzone zostaną m.in. moderatory związku empatii z uprzedzeniami, np. rodzaj empatii (poznawcza, afektywna) oraz status grupowy uczestników badań pierwotnych.