Accomodating the needs of the victims of homophobic transphobic hate crimes and raising the competences of law enforcement institutions

Kierownik 

dr hab. Michał Bilewicz i mgr Paulina Górska

 

Lata realizacji

2015

 

Fundator

Komisja Europejska (JUST 2013/ ACTION GRANT)

 

Opis

Celem projektu jest diagnoza potrzeb osób, które doświadczyły przestępstw motywowanych homo- lub transfobicznie oraz sformułowanie wskazówek dla organów ścigania, mających usprawnić ich pracę w zakresie wymienionych potrzeb. 

 

Badawcza część projektu składa się z dwóch bloków: jakościowego i ilościowego.Badanie jakościowe objęło 50 semi-ustrukturyzowanych wywiadów, przeprowadzonych z osobami, które w ciągu minionych 5 lat doświadczyły na terenie jednego z 5 państw członkowskich (Chorwacji, Litwy, Łotwy, Polski i Węgier) agresji motywowanej homo- lub transfobicznie oraz zgłosiły ten fakt organom ścigania. Próbę w badaniu ilościowym stanowiły natomiast osoby LGBTQI mieszkające na terenie któregoś z wymienionych państw.