Seksizm ambiwalentny w Polsce: mechanizmy legitymizacji nierówności płciowej

 

Kierownik 

mgr Małgorzata Mikołajczak

 

Lata realizacji

2011-2014

 

Fundator

Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM)

 

Opis

Jak pokazują najnowsze badania psychologii społecznej, postawy wobec grup dyskryminowanych najczęściej nie są wyłącznie negatywne, ale współwystępują z postawami pozytywnymi. W przypadku postaw wobec kobiet mówi się o tzw. ambiwalentnym seksizmie, wyróżniając odpowiednio seksizm wrogi i życzliwy, które działają wedle zasady „kija i marchewki”. Zgodnie z tym rozróżnieniem kobiety pełniące tradycyjne role są społecznie cenione - chwalone m.in. za swą opiekuńczość i oddanie (seksizm życzliwy). Z kolei kobiety nietradycyjne, np. te przedkładające karierę nad życie rodzinne, są oceniane negatywnie (seksizm wrogi).

Pierwszy etap projektu ma na celu stworzenie skali badawczej mierzącej postawy seksizmu ambiwalentnego w Polsce. W drugim etapie, nowo utworzona skala posłuży do zbadania związków między postawami a oceną kobiet w sytuacjach życia codziennego.