dr Magdalena Budziszewska


E-mail: magda.budziszewska@gmail.com

Telefon: -

Pokój: 222

Godziny dyżuru: -Zainteresowania badawcze


Zajmuje się rodzinami, tożsamością społeczną, pamięcią własnej i rodzinnej przeszłości, rozumieniem nierówności spoełcznych, uprzedzeniami i dyskryminacją.       

Wiele czasu poświęciłam możliwościom jakie daje psychologiczna i lingwistyczna analiza wypowiedzi narracyjnych. Badam historie jakie opowiadają ludzie. Badałam m.in. narracje rodzinne, narracje o emocjach, wspomnienia biograficzne i sposoby w jakie ludzie narracyjnie konstruują siebie w różnych kontekstach społecznych. Interesują mnie także narracje w kontekście psychologii społecznej, narracje o doświadczeniach emocji kolektywnych, związane z tożsamością narodową i religijną. Także to, jak ta tożsamosć przekłada się na zachowania wobec innych - pozytywne (prospołeczność, zaangażowanie we wspólne dobro) i nagatywne (dyskryminację, uprzedzenia, nienawiść). W ramach CBU uczestniczyłam w projektach związanych z językiem, m.in. z używaniem końcówek żeńskich w nazwach zawodów. Specjalizuję sie w badaniach łączacych metody ilościowe i jakościowe.Publikacje

Budziszewska, M., Olender, E., Gołuchowska, M., Kocik, D., Mućka, J. (2015) Pamięć szkoły PRL-u. Badanie z wykorzystaniem technik narracyjnych. Psychologia Wychowawcza  7 (2015), s.62-81.


Budziszewska, M.  (w druku).  Opowieść „moi rodzice” w trzech fazach adolescencji i w dorosłości. Analiza narracji tożsamościowych.  Warszawa: Liberi Libri. (Monografia)

 

Baranowska B., Budziszewska M. (2014). Stories of Love and Death as Tools in Academic Education on Midwifery. In L. Mőller, M. Ahumada, L Brown (Eds.) Perspectives on Storytelling Framing Personal and Global Identities (pp. 285 – 292). UK: Interdisciplinary Press. 

 

Budziszewska, M., Hansen, K., & Bilewicz, M. (2014). Backlash Over Gender-Fair Language The Impact of Feminine Job Titles on Men’s and Women’s Perception of Women. Journal of Language and Social Psychology, December 2014 vol. 33 no. 6 681-691. 0261927X14544371. 

 

Budziszewska M. (2014). Kiedy zawodzi grupa własna… Emocje kolektywnej winy i wstydu w doświadczeniu młodych katolików. Psychologia Wychowawcza 6 (2014), s.7-24.

 

Budziszewska M., Dryll E. (2013). Narratives about relationships with parents from the perspective of middle-aged and older adults. Journal of Social and Personal Relationships, 30(3), 217–236. 

 

Budziszewska M. (2013). Wywiad biograficzny Dana McAdamsa – adaptacja polska i niektóre możliwości interpretacyjne. Przegląd Psychologiczny T 56/(3) 2013, 347 – 362.  

 

Schneiderman G., Budziszewska M. (2012) Sixty-Five Years After World War II: A Family Secret. Psychiatric Times. Vol. No. April 24, 201.

 

Budziszewska M. (2010).  Możliwości wykorzystania programu wspierającego jakościową analizę danych – Atlas.ti w psychologicznych badaniach nad narracją. W: M. Straś Romanowska, B. Bartosz, M Żurko (red.) Badania Narracyjne w Psychologii. (s. 83 -100). Eneteia.

 

Budziszewska M. (2009). Semantic field analysis in the study of parents – child relationships. Polish Psychological Bulletin, Vol 40., 4, p. 233- 241.

 

Budziszewska M. (2008). Patrząc cudzymi oczami – perspektywa narracyjna w   opowiadaniach młodzieży o domu rodzinnym. Ruch Pedagogiczny t. 5/6 2008. 

 

Budziszewska M. (2009). Wspieranie całościowego rozwoju uczniów w pracy psychologo szkolnego. W:  Katra G., Sokołowska E. (red.) Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole (s. 205 – 217). Wolters Kluwer Verlag.           

 

Budziszewska M. (2008). Obraz rodziców w opowiadaniach młodzieży gimnazjalnej. Psychologia Rozwojowa, 13, s. 81-94.    

                             

Budziszewska M. (2008). Narracja, cierpienie i jakość życia w fenomenologicznym ujęciu Paula Ricoeura. W: Jakość życia współczesnego człowieka, Wybrane problemy. Kraków: Impuls.  

 

Budziszewska M., Dryll E. (2008). Poczucie dorosłości a opowieść o własnych rodzicach, badanie z wykorzystaniem strukturalnej analizy tekstu. W: B. De Barbaro (red.) Narracja. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Budziszewska M. (2007). O wspólnocie komunikacyjnej i narracyjnym trybie ujmowania doświadczenia w rozumieniu Paula Ricoeura W: B. Sierocka (red.) Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce, Via Communicandi, Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

 

Budziszewska M. (2007). Tryb opowiadania dorastającej młodzieży o swoich rodzicach i jego    uwarunkowania. Psychologia Rozwojowa. t.12/1 str. 77- 91. 

E-mail: magda.budziszewska@gmail.com

Phone: -

Room: 222

Office hours:Research interests

My research interests are: families, social and family identity, memory of personal and social past. Also: social representations of inequality, in example: poverty, prejudice and discrimination against some groups by others. My research field is  very often grounded in psychological and linguistic analysis of narratives. In short: I do research stories people tell about personal about social issues.

I study family narratives, narratives about different emotional experiences, biographical narratives, and ways in which people construct themselves through narrative in different social contexts.  

I am also interested in narratives in the context of social psychology, narratives of collective emotional experience associated with national identity and religion. Also, how this identity is reflected in the behavior towards others - positive (pro-social behavior and commitment to the common good) and negative (discrimination, prejudice, hatred). I participate in different projects related to language (such as consequences of the use of feminine job titles for women). I am quite enthusiastic about linking quantitative and qualitative research methods and using mixed methods designs.Publications

Budziszewska, M., Olender, E., Gołuchowska, M., Kocik, D., Mućka, J. (2015) Pamięć szkoły PRL-u. Badanie z wykorzystaniem technik narracyjnych. Psychologia Wychowawcza  7 (2015), s.62-81.


Budziszewska, M.  (w druku).  Opowieść „moi rodzice” w trzech fazach adolescencji i w dorosłości. Analiza narracji tożsamościowych.  Warszawa: Liberi Libri. (Monografia)

 

Baranowska B., Budziszewska M. (2014). Stories of Love and Death as Tools in Academic Education on Midwifery. In L. Mőller, M. Ahumada, L Brown (Eds.) Perspectives on Storytelling Framing Personal and Global Identities (pp. 285 – 292). UK: Interdisciplinary Press. 

 

Budziszewska, M., Hansen, K., & Bilewicz, M. (2014). Backlash Over Gender-Fair Language The Impact of Feminine Job Titles on Men’s and Women’s Perception of Women. Journal of Language and Social Psychology, December 2014 vol. 33 no. 6 681-691. 0261927X14544371. 

 

Budziszewska M. (2014). Kiedy zawodzi grupa własna… Emocje kolektywnej winy i wstydu w doświadczeniu młodych katolików. Psychologia Wychowawcza 6 (2014), s.7-24.

 

Budziszewska M., Dryll E. (2013). Narratives about relationships with parents from the perspective of middle-aged and older adults. Journal of Social and Personal Relationships, 30(3), 217–236. 

 

Budziszewska M. (2013). Wywiad biograficzny Dana McAdamsa – adaptacja polska i niektóre możliwości interpretacyjne. Przegląd Psychologiczny T 56/(3) 2013, 347 – 362.  

 

Schneiderman G., Budziszewska M. (2012) Sixty-Five Years After World War II: A Family Secret. Psychiatric Times. Vol. No. April 24, 201.

 

Budziszewska M. (2010).  Możliwości wykorzystania programu wspierającego jakościową analizę danych – Atlas.ti w psychologicznych badaniach nad narracją. W: M. Straś Romanowska, B. Bartosz, M Żurko (red.) Badania Narracyjne w Psychologii. (s. 83 -100). Eneteia.

 

Budziszewska M. (2009). Semantic field analysis in the study of parents – child relationships. Polish Psychological Bulletin, Vol 40., 4, p. 233- 241.

 

Budziszewska M. (2008). Patrząc cudzymi oczami – perspektywa narracyjna w   opowiadaniach młodzieży o domu rodzinnym. Ruch Pedagogiczny t. 5/6 2008. 

 

Budziszewska M. (2009). Wspieranie całościowego rozwoju uczniów w pracy psychologo szkolnego. W:  Katra G., Sokołowska E. (red.) Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole (s. 205 – 217). Wolters Kluwer Verlag.           

 

Budziszewska M. (2008). Obraz rodziców w opowiadaniach młodzieży gimnazjalnej. Psychologia Rozwojowa, 13, s. 81-94.    

                             

Budziszewska M. (2008). Narracja, cierpienie i jakość życia w fenomenologicznym ujęciu Paula Ricoeura. W: Jakość życia współczesnego człowieka, Wybrane problemy. Kraków: Impuls.  

 

Budziszewska M., Dryll E. (2008). Poczucie dorosłości a opowieść o własnych rodzicach, badanie z wykorzystaniem strukturalnej analizy tekstu. W: B. De Barbaro (red.) Narracja. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Budziszewska M. (2007). O wspólnocie komunikacyjnej i narracyjnym trybie ujmowania doświadczenia w rozumieniu Paula Ricoeura W: B. Sierocka (red.) Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce, Via Communicandi, Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

 

Budziszewska M. (2007). Tryb opowiadania dorastającej młodzieży o swoich rodzicach i jego    uwarunkowania. Psychologia Rozwojowa. t.12/1 str. 77- 91.