Dominika Bulska


Zainteresowania

W pracy badawczej zajmuję się przede wszystkim kwestią relacji międzygrupowych. Moja praca doktorska poświęcona jest kwestii norm społecznych zabraniających wyrażania uprzedzeń wobec wybranych grup. W ramach doktoratu przyglądam się temu, jak działania zbiorowe grupy mniejszościowej przekładają się na postrzeganie tej grupy przez większość oraz w jaki sposób stereotypy podzielane przez społeczeństwo przyczyniają się do ukształtowania się norm pozwalających na wyrażanie uprzedzeń.

Ponadto, w prowadzonych przeze mnie badaniach analizuję kwestię postaw antysemickich, w tym ich źródła, rozpowszechnienie i konsekwencje. Badam też rolę, jaką międzygrupowy brak empatii pełni w rozwoju konfliktów politycznych.

Ostatnie publikacje

  •  Desvars-Larrive, A., Dervic, E., Haug, N. et al. A structured open dataset of government interventions in response to COVID-19. Sci Data 7, 285 (2020). https://doi.org/10.1038/s41597-020-00609-9
  • Bulska, D., Haska, A., Winiewski, M., Bilewicz, M. (2020) From Judeo-Polonia to Act 447: How and Why Did the Jewish Conspiracy Myth Become a Central Issue in Polish Political Discourse? In: Astapova, A., Colăcel, O., Pintilescu, C., Scheibner, T. (eds.) Conspiracy Theories in Eastern Europe. Routledge.
  • Druckman, D., Bulska, D., Jochemczyk, Ł. (2020). Turning points at the Round Table Talks. Social Psychological Bulletin.
  • Winiewski, M., Bulska, D. (2020). Uprzedzenia i przemoc wobec osób LGBT – diagnoza zjawiska i jego konsekwencje. In: Dragan, W., Iniewicz, Ł. (eds.) Orientacja seksualna. Źródła i konteksty. Warsaw: Scholar.
  • Winiewski M., Bulska, D. (2020). Beating, Ignoring or Adapting by Force. Development and Initial Validation of a Multidimensional Scale of Acceptance of Collective Violence. International Journal of Conflict and Violence.